Główna

URZĄD GMINY W SADKACH

herb_gminy_1 kolorul. Strażacka 11
89-110 Sadki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 339 39 30
fax. 52 339 39 59

NIP: 558-100-28-06
REGON: 000542540

e-mail: kancelaria(małpa)sadki.pl
ePUAP: /ugsadki/skrytka
lub  /ugsadki/SkrytkaESP

www.sadki.pl

Administrator BIP
Piotr Białka
(52) 339 39 49
informatyk(małpa)sadki.pl

Inspektor danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Sadkach
i Straży Gminnej w Sadkach
adw. Krystian Fuja
iodo(małpa)sadki.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki, reprezentowana przez Wójta Gminy Sadki,

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo[at]sadki[dot]pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Sadki z siedzibą w Sadkach przy ul. Strażackiej 11, reprezentowana przez Wójta Gminy Sadki;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą adresu: iodo[at]sadki[dot]pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 4. Gmina Sadki przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi;
 5. Gmina Sadki przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 6. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ GMINNĄ W SADKACH

    Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. poz. 125), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Sadkach z siedzibą: 89-110 Sadki, ul. Ignacego Tomyślaka 37.
2. Z Administratorem danych można się kontaktować:
•  listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
•  poprzez adres e-mail: straz[at]sadki[dot]pl,
•  telefonicznie – 52 3211125.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
•  listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
•  poprzez adres e-mail: iodo[at]sadki[dot]pl.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy powierzy przetwarzanie danych osobowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych, czy sposób postępowania w konkretnych sytuacjach, np. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je od Pani/Pana pozyskał – co do zasady przez okres 3 lat od popełnienia czynu zabronionego. Następnie po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
9.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
•   dostępu do swoich danych osobowych,
•  sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
•  usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom – jeżeli Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (telefon: 22 860 70 86), w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>