Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/20/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr N.HD 32/19IZ Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 54.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 53.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 52.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 ZARZĄDZENIE Nr 51.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Przebudów a drogi gminnej nr 090209C Radzicz – Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 500 mb” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 50.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji powypadkowej Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 49.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 09.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 48.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej Szczegóły
Akty prawne 07.05.2019 ZARZĄDZENIE Nr 45.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników mienia ruchomego (środków trwałych, wyposażenia) oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Sadki Szczegóły