Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/24/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/23/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 23.04.2018 UCHWAŁA NR XLIV/22/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 I kwartał Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.04.2018 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, przy ulicy Mickiewicza 1, której organizacyjnie podporządkowana jest Szkoła Filialna w Dębowie Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 UCHWAŁA NR XLIII/21/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 UCHWAŁA NR XLIII/20/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Sadki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sadki oraz założeń do projektu uchwały Rady Gminy Sadki w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Sadki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA NR XLIII/17/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA NR XLIII/15/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA NR XLIII/14/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2018–2024 Szczegóły