Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/55/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych boisk sportowych i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenach Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/54/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/53/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017–2024 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/51/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sadki na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr 97.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 października 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Zakup pojazdu samobieżnego do profilowania dróg gminnych – równiarki drogowej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.10.2017 ZAKUP POJAZDU SAMOBIEŻNEGO DO PROFILOWANIA DRÓG GMINNYCH – RÓWNIARKI DROGOWEJ Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Zarządzenie Nr 96.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 III kwartał Szczegóły