Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.09.2017 Pierwsze oświadczenie majątkowe Doroty Wiśniewskiej Szczegóły
Akty prawne 15.09.2017 Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.09.2017 Zarządzenie Nr 82.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 września 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Zakup pojazdu samobieżnego do profilowania dróg gminnych – równiarki drogowej” Szczegóły
Akty prawne 08.09.2017 Zarządzenie Nr 81.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 06.09.2017 Zarządzenie Nr 80.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do obliczenia stypendium szkolnego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/46/2017 Rady Gminy Sadki w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/45/2017 Rady Gminy Sadki w sprawie określenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/44/2017 Rady Gminy Sadki zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała Nr XXXVI/43/2017 Rady Gminy Sadki w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017 – 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.09.2017 Oświadczenie majątkowe Wandy Marii Olewicz-Chuda na zakończenie pełnionej funkcji dyrektora szkoły Szczegóły