Ogłoszenie o konkursie na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017-2019” w roku 2017 i 2018.”

 

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
  Wójt Gminy Sadki
  Strażacka 11
  89-110 Sadki
  woj. kujawsko-pomorskie
  NIP: 558-176-28-71
  REGON: 092350903
 1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki  zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki  na lata 2017-2019” w roku 2017 i 2018.  Realizacja programu polega na przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej oraz wykonaniu pełnego cyklu szczepień (2 dawki) przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego wśród dziewcząt w wieku 13 lat (rocznik 2004, 2005) zamieszkałych na terenie Gminy Sadki. Szczepienia będą przeprowadzane na terenie Gminy Sadki.

      Przedmiot konkursu obejmuje w szczególności:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach (np. rozpowszechnianie materiałów poglądowych przedstawiających dane z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, informowanie o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną) dla rodziców/opiekunów prawnych oraz dziewcząt i chłopców.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do programu szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 13 lat, zamieszkałych na terenie gminy Sadki.
 3. Uzyskanie pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych na wykonanie cyklu szczepień oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Zakup szczepionek. Proponowana szczepionka czterowalentna Silgard
 5. Przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia.
 6. Wykonanie pełnego cyklu szczepienia (2 dawki).
 7. Wydanie stosownego zaświadczenia o szczepieniu po podaniu każdej kolejnej dawki szczepionki oraz dokonanie stosownych wpisów w dokumentacji medycznej.
 8. Systematyczny monitoring realizacji programu poprzez przedstawienie Gminie Sadki sprawozdań.
 9. Zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania.
 10. Promocja programu.
 1. Wymagania stawiona oferentom, niezbędne do realizacji Programu zdrowotnego.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność na podstawie wpisu do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2016r., poz.1638 z późn. zm.)

Podmiot przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb wykonania Programu, posiadający niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia badań lekarskich i wykonania szczepień.
 2. Dysponować odpowiednim sprzętem i pomieszczeniami, spełniającymi normy określone w obowiązujących przepisach prawa, gwarantujących wykonanie zadania.
 3. Preferowane, aby jako podmiot przyjmujący zamówienia na wykonanie szczepień posiadał dodatkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wykonać zamówienie na terenie Gminy Sadki.
 5. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Zamawiający przeznacza 100 złotych brutto na jedną dawkę szczepionki (szczepienia samorządowe) oraz 1000 złotych na kampanię informacyjno-edukacyjną. Inne ewentualne koszty związane z wykonaniem szczepienia dziewczynek Oferent zobowiązany jest określić w załączniku nr 2.
 1. Grupa docelowa.

W ramach realizacji zadania planowane jest zaszczepeinie około 43 dziewcząt urodzonych w 2004 roku, 45 dziewcząt urodzonych w 2005 roku zamieszkałych na terenie Gminy Sadki. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od uzyskania zgody na szczepienie od rodziców/opiekunów prawnych. Pośrednią grupą docelową są również rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt oraz nastoletni chłopcy.

 1. Termin realizacji zadania

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 roku. Z zastrzeżeniem, że do końca 2017 roku podana być musi I dawka szczepionki dla dziewcząt z rocznika 2004, kolejna dawka dla dziewcząt z rocznika 2004 i obie dawki dla rocznika 2005 do dnia 30 listopada 2018 roku.

 1. Termin i miejsce składania ofery

Oferty nie podlegające odrzuceniu należy składać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 16:00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Oferenta z dopiskiem Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017-2019”w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11,89-110 Sadki. Oferta przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs do dnia 10 października 2017 r. do godz. 16:00.

 1. Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu ofert, wzór formularza ofertowego oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sadkach www.sadki.pl oraz w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, pokój 23, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00, wtorek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00. Informacja telefoniczna 52 339 39 47.

 1. Otwarcie ofert i rostrzygnięcie konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu sześciu dni po terminie składania ofert w siedzibie Urzędu Gminy w Sadkach, ul. Strażacka11, 89-110 Sadki. Rostrzygnięcia konkursu dokona Wójt Gminy Sadki na podstawie wniosku Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sadkach www.sadki.pl. Konkurs może zostać rozstrzygnięty również w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany  warunków konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

 Wójt Gminy Sadki

                                                (-) Dariusz Gryniewicz 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian