Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sadki z dnia 9 lipca 2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:1.2020
  • Wydział:Urząd Gminy w Sadkach
  • Miejsce pracyUrząd Gminy w Sadkach
  • StanowiskoSekretarz Gminy
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-07-09
  • Termin składania dokumentów2020-07-20
  • Sposób składania dokumentówDokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko: Sekretarz Gminy Sadki w Urzędzie Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki" - w terminie do 20 lipca 2020 r. Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy w Sadkach
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym SEKRETARZA GMINY może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
   a) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r, o pracownikach samorządowych,
   b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) posiada wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
   e) posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych staż pracy,
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe:
   a) znajomość przepisów związanych z ustrojem samorządu terytorialnego i funkcjonowaniem samorządu gminnego;
   b) wysoka kultura osobista;
   c) potwierdzone umiejętności interpersonalne, w tym również umiejętności w zakresie organizacji pracy w urzędzie i zarządzania zasobami ludzkimi;
   d) odporność na czynniki stresogenne;
   e) umiejętność obsługi komputera (Ms Office);
   f) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
   g) samodzielność w podejmowaniu działań;
   h) zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
   i) dyspozycyjność;
   j) prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
   k) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;
   l) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
   m) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
   n) umiejętność podejmowania decyzji;
   o) umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
   p) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
   r) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
   s) predyspozycje osobowościowe tj. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres wykonywanych zadań:
   1) zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania urzędu,
   2) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, organizacją i dyscypliną pracy, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
   3) prowadzenie nadzoru nad terminowością wykonywania zadań urzędu,
   4) działanie w zakresie spraw powierzonych przez Wójta i ponoszenie przed nim odpowiedzialności,
   5) upoważnienie do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz prowadzenie kontroli,
   6) upoważnienie do wydawania wszelkich wymaganych prawem zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, stwierdzania własnoręczności podpisów, potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentów, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w czasie nieobecności Wójta,
   7) prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń Wójta oraz nadzorowanie ich realizacji,
   8) realizacja budżetu Gminy w zakresie nadzorowanych zadań,
   9) nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
   10) zatwierdzenie do wypłaty łącznie ze Skarbnikiem Gminy kwot wydatków sprawdzonych merytorycznie przez upoważnionych do tego pracowników,
   11) koordynowanie zadaniami w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
   12) nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie w jednostkach organizacyjnych gminy,
   13) przekładnie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
   14) wskazywanie propozycji zmian personalnych, opracowywania projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania,
   15) uczestnictwo w pracach komisji Rady Gminy w zakresie opracowywania Statutu Gminy i jego zmian, Statutów Sołectw i innych projektów uchwał,
   16) opracowywania i aktualizowanie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników komórek organizacyjnych,
   17) kierowania i sprawowania nadzoru nad Referatem Organizacyjnym,
   18) nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
   19) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów: wynagradzania, pracy, instrukcji kancelaryjnej, okresowych ocen pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu ją kończącego,
   20) zapewnienie zasad przestrzegania ochrony przetwarzanych danych osobowych,
   21) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych.
   22) zapewnienie przestrzegania wykonania obowiązków wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
   23) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem spisów powszechnych,
   24) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
   25) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi,
   26) nadzór nad prowadzeniem ewidencji informacji publicznej i koordynowanie w zakresie udzielania odpowiedzi,
   27) prowadzenie książki kontroli oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zewnętrzną oraz wewnętrzną,
   28) przygotowywanie wyborów kandydatów na ławników sądowych,
   29) przyjmowanie i opiniowanie od kierowników komórek organizacyjnych wniosków w sprawach personalnych,
   30) dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do przedkładania oświadczeń majątkowych,
   31) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
   32) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
   33) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji,
   34) koordynowanie udzielenia odpowiedzi na informacje publiczne,
   35) nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał rady Gminy,
   36) sporządzanie niektórych poświadczeń własnoręczności podpisu i potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem,
   37) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówAndrzej Wiekierak zam. Maksymilianowo
  • Uzasadnienie wyboruKandydat spełnia wymagania konieczne określone w Ogłoszeniu Wójta Gminy Sadki z dnia 9 lipca 2020 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.
   W trakcie rozmowy kandydat zaprezentował się jako osoba posiadająca wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności do zajmowanego stanowiska.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian