Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016

Zarządzenie Nr 33.2017

Sprawozdanie za 2016 rok
Załączniki do sprawozdania

Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2016 Informacja GOK

Informacja z wykonania planu finansowego GBP za 2016 Informacja GBP

Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2016 Informacja SPZOZ

  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian