UCHWAŁA NR XLII/7/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok

§ 1. W Uchwale Nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sadki na rok 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. ,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.656.296,79 zł, z tego:
1) dochody bieżące 27.875.095,39 zł
2) dochody majątkowe 781.201,40 zł”;
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 28.871.296,79 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 27.032.973,43 zł;
2) wydatki majątkowe 1.838.323,36 zł”;
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) § 3. otrzymuje brzmienie:
„W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 35.000,00 zł,
2) celową w wysokości – 93.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 90.000,00 zł,
b) otwarte konkursy w kwocie – 3.000,00 zł.”;
4) § 4. otrzymuje brzmienie:
„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018”;
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 336.677,62 zł do dyspozycji sołectw”;
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6) § 10. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla
samorządowych instytucji kultury w wysokości 745.000,00 zł”;
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
Id: 7304025D-040F-4919-9E37-436F823079FE. Podpisany Strona 1
7) § 11. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.109.200,00 zł”;
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8) § 12. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2018 rok z tytułu administracji
publicznej – Urzędów Wojewódzkich w wysokości 200,00 złotych i świadczeń rodzinnych
w wysokości 32.000,00 złotych”;
Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
9) § 13. Otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji
rządowej w wysokości 8.936.697,23 złotych”;
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10) § 15.otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 28.000,00 złotych”.
Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 215.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

  • Rodzaj aktu prawnego UCHWAŁA
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 28.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1201
  • Nr aktu prawnego XLII/7/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian