XXXVI Sesja Rady Gminy Sadki – 31 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Gajewska zawiadamia, że XXXVI Sesja Rady Gminy Sadki odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r.  o godz. 1100 w sali nr 1 Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach, ul. Strażacka 11.

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Informacja dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
 8. Informacja dyrektora przedszkola o sytuacji w przedszkolu i filiach.
 9. Podjęcie uchwał:
 10. a) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok,
 11. b) w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017 – 2019,
 12. c) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 roku,
 13. d) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki,
 14. e) w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

Informacje

Rejestr zmian