ZARZĄDZENIE Nr 81.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 1 października 2018 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 0,6 km”

 • 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
 1. Mikołaj Charczun – Przewodniczący
 2. Michalina Zygmunt – Sekretarz
 3. Agnieszka Serwus – Członek
 4. Szymon Pater – Członek
 5. Natalia Kowalska – Członek
 • 2. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych zgodnie z rozdziałem 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i na podstawie kryteriów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • 3. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umów z wybranym oferentem.
 • 4. Upoważnia się Przewodniczącego komisji przetargowej do zasięgania opinii biegłych, jeżeli ocena i wybór oferty wymaga wiadomości specjalnych.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 81.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 0,6 km”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 201 Ir. poz. 1579 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian